Coöperatie2018-10-24T12:29:09+00:00

Coöperatie

Cosun is een coöperatie. Rond de 9.000 bietentelers zijn lid van de coöperatie en daarmee ook eigenaar. Ze zijn georganiseerd in kringen en afdelingen door heel Nederland. Eind 2017 telde Cosun 9.182 leden die samen 6.545.105 LLB’s (ledenleveringsbewijzen) bezaten. Dit zijn coöperatieve aandelen waarop het lid bieten kan aanleveren.

Cosun ledenwebsite
Overzicht Leden en LLBs

De Europese suikersector is in 2017 in een nieuwe fase beland door de beëindiging van de regulering van de suikerproductie binnen de Europese Unie. Zowel de suikerbietentelers als de coöperatie en het suikerbedrijf hebben zich hierop voorbereid.

In het eerste jaar waarin de Europese suikermarktordening niet meer van kracht was, viel de bietenprijs hoger uit dan eerder ingeschat, namelijk € 45,62 per ton quotumbieten van gemiddelde kwaliteit.

Royal Cosun is een coöperatie en eigendom van de leden die bieten telen en aan Cosun leveren. Tot 2017 kende Cosun aandelen. Die zijn omgezet in ledenleveringsbewijzen (LLB’s) op naam. Elk LLB geeft het recht om een bepaald volume bieten te leveren aan de coöperatie. Tevens geldt er een leveringsplicht.

In de ledenraad is onder andere gesproken over:

  • uitgifte van extra ledenleveringsbewijzen
  • vorstbeleid
  • ‘bietentoerisme’

Op dit laatste gebied zijn de regels aangescherpt om te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt.

De statuten en reglementen van de coöperatie zijn aangepast in verband met de integratie van CSV COVAS in Cosun per 1 mei 2017. Ze is als de kring Zuid-Oost Nederland opgenomen. Deze kring bestaat uit vier afdelingen: Maas & Meierij/Limburg Noord, De Kempen, Limburg-Midden/De Peel en Limburg-Zuid. Door deze integratie is het onderscheid tussen directe en indirecte leden verleden tijd; alle leden zijn nu rechtstreeks lid van Cosun.

Per 2017 is de grondslag voor de bepaling van de hoogte van de uitkering uit hoofde van het Reglement Uitkering Bedrijfsbeëindiging (UB-regeling) veranderd. Tot dan toe vormde het gemiddelde van de laatste drie jaren voorafgaand aan het jaar waarin een lid de uitkering aanvroeg de basis. In de periode 2017-2020 wordt de basis stapsgewijs verhoogd tot het gemiddelde over de laatste zeven jaar. Daarna valt steeds het oudste jaar af en komt er een nieuw jaar bij. Het effect van deze aanpassing is dat de hoogte van de uitkering van jaar tot jaar minder varieert.

Jaap Smid is afgetreden na vele jaren bestuurlijke functies binnen de coöperatie te hebben vervuld, de laatste jaren als lid van de raad van beheer. De vacature is ingevuld met de benoeming van Ger Evenhuis. Adrie Bossers is herkozen in de raad van beheer. Hans Huistra is toegetreden tot de raad van toezicht, Jacqueline Rijsdijk is er herkozen.

2017 was het jaar van de jongeren in de coöperatie, onder meer met het doel om hen te interesseren voor bestuurlijke activiteiten binnen coöperaties. Bij Cosun zijn in de afgelopen paar jaar meerdere leden en oud-leden van de jongerenraad doorgestroomd naar de ledenraad.
De jongerenraad heeft bezoeken gebracht aan diverse vestigingen van Cosun-bedrijven en zich daarnaast georiënteerd op het dynamische terrein van ‘agro-data’.

In juni 2017 is besloten 8% extra ledenleveringsbewijzen (LLB’s) uit te geven. De capaciteitsuitbreiding van de twee Nederlandse suikerfabrieken vraagt om structureel meer bieten met het oog op de bezettingsgraad en de efficiency. De toewijzing voor 2018 is verlaagd van 112% naar 107%. Dit betekent dat de leden in 2018 ongeveer 3% meer quotumbieten kunnen leveren dan in 2017.

Het groeiseizoen 2017 was niet ideaal. Toch is een recordopbrengst aan bieten behaald. De bietencampagne duurde mede hierdoor ruim 150 dagen. De laatste bieten zijn pas op 10 februari 2018 verwerkt.

Eind februari 2018 heeft het merendeel van de bietentelers zich aangemeld voor registratie van hun teelt in Unitip. Deelname is vanaf campagne 2018 verplicht. Doel is aantoonbaar te maken hoe de bieten zijn geteeld en op welke wijze is gewerkt aan verbetering van de teelt. Dit geeft inzicht in de mate van duurzaamheid van de suiker die wordt verkocht aan grote internationale klanten. Die stellen steeds hogere eisen op dit vlak. Suiker Unie wil blijven behoren tot de toonaangevende suikerproducenten die zich juist in dit opzicht onderscheiden.