Coöperatie2019-04-25T14:27:01+02:00

Coöperatie

Cosun is een coöperatie. Rond de 9.000 bietentelers zijn lid van de coöperatie en daarmee ook eigenaar. Ze zijn georganiseerd in kringen en afdelingen door heel Nederland. Eind 2018 telde Cosun 9.015 leden die samen 6.545.369 LLB’s (ledenleveringsbewijzen) bezaten. Dit zijn coöperatieve aandelen waarop het lid bieten kan aanleveren.

Cosun ledenwebsite
Overzicht Leden en LLBs

Door het afschaffen van de EU-marktordening zijn de suikerprijzen in het verslagjaar fors onderuitgegaan. Door de grote bietenoogst in 2017 is binnen de Europese Unie een overschot aan suiker ontstaan. In combinatie met lage prijzen op de wereldmarkt heeft dit tot prijserosie geleid. Dit heeft het resultaat van Cosun zwaar gedrukt. Daardoor is ook de bietenprijs die de coöperatie aan haar leden betaalt, fors lager uitgevallen dan in voorafgaande jaren.

Royal Cosun is een coöperatie en eigendom van de leden die bieten telen en aan Cosun leveren. Tot 2017 kende Cosun aandelen. Die zijn omgezet in ledenleveringsbewijzen (LLB’s) op naam. Elk LLB geeft het recht om een bepaald volume bieten te leveren aan de coöperatie. Tevens geldt er een leveringsplicht.

In 2018 is de ledenraad driemaal bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Er is onder andere gesproken over:

  • het uitkeringsbeleid
  • het standpunt van Cosun ten aanzien van gewasbescherming
  • het vorstbeleid
  • het premiebeleid
  • de surplus bietenprijs

De prijs van surplus bieten kan gaan variëren tussen de 20 en 30 euro per ton.

De algemene ontwikkeling van de bedrijven en de resultaatontwikkeling van met name Suiker Unie is een terugkerend agendapunt van de ledenraad geweest. Via de toewijzing spelen we in op de ontwikkelingen in de afzetmarkt voor suiker.

In het najaar is een extra bijeenkomst belegd om de ontwikkelingen binnen Aviko te bespreken.

Het zogenaamde ‘bietentoerisme’ is uitgebreid bediscussieerd. Dit fenomeen betreft het gebruik dat bieten soms geleverd worden door een lid dat ze niet heeft geteeld. Dit werd oogluikend toegestaan. Met ingang van 2018 heeft Cosun deze informele gang van zaken geformaliseerd. Het principe blijft evenwel dat elk lid zelf de bieten teelt die hij levert. Kan een lid dat voldoende bieten heeft gezaaid door specifieke omstandigheden zijn toewijzing niet vol leveren, dan kan hij bieten van een andere teler leveren. Het ‘bietentoerisme’ blijft zo een mogelijkheid om een tegenvallende oogst deels op te vangen. Waarom deze aanscherping? Bietentoerisme leidt ertoe dat Cosun per saldo meer betaalt voor ingekochte bieten. Dit drukt op het financiële resultaat en daarmee op de hoogte van de ledentoeslag. Voor de betrokken leden heeft bietentoerisme een financieel voordeel, voor de andere leden een financieel nadeel. Duidelijke regels hanteren moet voorkomen dat er onnodige discussies ontstaan over het principe en de toepassing van het bietentoerisme. Dit beleid wordt geëvalueerd en met de ledenraad besproken in de eerste helft van 2019.

Cosun heeft tijdens de jaarvergadering 2018 afscheid genomen van de vicevoorzitter van de raad van beheer, Johan Klompe. Arwin Bos is hem opgevolgd als vicevoorzitter. Mevrouw Marianne van den Hoek is toegetreden tot de raad van beheer. Voorzitter Dirk de Lugt is herkozen, evenals Sander Wijkstra. Voorzitter Jakob Bartelds van de raad van toezicht is herkozen in 2018, net als Edwin Michiels.
In de zomer van 2018 is besloten de toewijzing op 95% vast te stellen omdat er toen opnieuw een recordoogst werd verwacht, terwijl de suikerprijzen op de wereldmarkt ronduit slecht waren. Het idee was om 200.000 ton suiker door te schuiven naar 2019 en dat jaar dus minder te gaan produceren. Die 200.000 ton zijn er niet gekomen, voornamelijk als gevolg van de warme en zeer droge zomer. Daarom is in het najaar alsnog besloten om de toewijzing op 100% vast te stellen. De leveringsplicht voor 2019 blijft gekoppeld aan het aanvankelijk lagere toewijzingspercentage van 95. Streven is om in elk geval voldoende suiker te produceren om onze klanten ook in 2020 te kunnen bedienen.

De telers worden aan hun leveringsplicht gehouden. Lukt het ondanks alles niet om hieraan te voldoen, dan moeten ze tijdig ontheffing aanvragen en kunnen aantonen voldoende areaal te hebben ingezaaid. Wordt niet aan de gestelde voorwaarden voldaan, dan kan de raad van beheer een boete opleggen. In 2018 is aan een zeer gering aantal telers een boete opgelegd.

Sinds campagne 2018 is deelname aan Unitip verplicht. Veruit de meeste telers voeren de gegevens tijdig in het systeem in. Telers die dat niet tijdig of onvolledig doen, krijgen de eindafrekening voor de geleverde bieten niet uitbetaald.