Financieel2019-04-24T17:06:50+02:00

Resultaten 2018

Royal Cosun kijkt terug op een in financieel opzicht teleurstellend jaar. Het bedrijfsresultaat is flink lager uitgekomen, terwijl de omzet licht is gedaald. Vooral de lage suikerprijs heeft het resultaat van Suiker Unie, en daarmee dat van Cosun, gedrukt. Alle andere onderdelen dragen in 2018 positief bij aan het resultaat.

Cosun realiseerde in 2018 een lagere omzet en een flink lager resultaat dan in 2017. Vooral de lage suikerprijs heeft het resultaat van Suiker Unie, en daarmee van Cosun gedrukt. Alle andere onderdelen dragen in 2018 positief bij aan het resultaat. Door de lage bietenprijs en de tegenvallende oogst is 2018 geen goed bietenjaar voor onze telers geworden.

Het bedrijfsresultaat inclusief incidentele resultaten was in 2018 € 1 miljoen (2017: € 108 miljoen). Het operationeel resultaat voor afschrijving en amortisatie, exclusief incidentele resultaten (EBITDA) daalde naar € 142 miljoen (2017: € 198 miljoen).

De investeringen in (im-)materiële activa bedroegen € 128 miljoen (2017: € 187 miljoen).

Investeringen bij Suiker Unie lagen op een lager niveau dan voorgaande jaren omdat het programma om de capaciteit van de fabrieken te vergroten in 2017 is afgerond. In 2018 is geïnvesteerd in uitbreiding van de opslagcapaciteit van melasse op de locatie Vierverlaten, extra diksapopslag in Anklam (Duitsland) en extra biogasproductie.

Bij Aviko is geïnvesteerd in extra vriescapaciteit op de locaties Steenderen en Rain (Duitsland). Deze projecten lopen nog door in 2019. Tevens is geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit van de waterzuivering bij Rixona in Venray.

Duynie bouwt in Cuijk een nieuwe ingrediëntenfabriek om op basis van restwarmte producten te drogen voor met name de petfoodindustrie.

De overige investeringen betroffen voornamelijk vervangingsprojecten bij alle onderdelen.

0
Balanstotaal
0
Liquiditeit
0
Solvabiliteit
0
Groepsvermogen
Klik hier voor de complete geconsolideerde balans 2018

Het balanstotaal daalde in 2018 tot € 1.811 miljoen (2017: € 1.901 miljoen). De liquiditeit verslechterde met € 95 miljoen door de negatieve kasstroom. Door het lage resultaat daalde het groepsvermogen licht tot € 1.245 miljoen (2017: € 1.250 miljoen). De solvabiliteit lag eind 2018 op 69% en nam daarmee ten opzichte van het voorgaande jaar toe.

Het groepsvermogen bleef vrijwel gelijk maar het balanstotaal daalde. De financieringspositie van het concern blijft onverminderd sterk. Doordat het resultaat ook in 2019 onder druk zal staan vanwege de lage suikerprijs, verwachten we dat de liquiditeit in 2019 verder zal afnemen.

De ledentoeslag is het deel van het resultaat dat via de quotumbietenprijs aan de leden van de coöperatie wordt uitgekeerd. Voor 2018 gaat het om € 14 miljoen.

De basisprijs voor quotumbieten is vastgesteld op € 32,50 per ton. De ledentoeslag kwam uit op € 2,25 per ton. Per saldo is de ledenprijs voor quotumbieten daarmee vastgesteld op € 34,75 bij 17% suikergehalte en een winbaarheidsindex van 91.

Bij gemiddelde winbaarheid en gemiddeld gehalte komt de ledenprijs voor quotumbieten uit op € 35,59. In 2017 was dit € 45,65. De hoeveelheid quotumbieten daalde met 7% tot 6,3 miljoen ton.

De gemiddelde suikeropbrengst per hectare lag met 13,2 ton fors lager dan in 2017 (15,5 ton).

De gemiddelde opbrengsten voor de Nederlandse bietenteler komen uit op € 2.667 per hectare. Dat is € 1.374 (34%) lager dan vorig jaar vanwege een lagere hectareopbrengst (minder tonnen bieten per hectare) en een lagere prijs.

De volatiliteit van prijzen van agrarische producten heeft grote invloed op het resultaat van Cosun. Het effect van de verdure daling van de Europese suikerprijs gedurende 2018, zal zich ook nog in 2019 laten voelen. Suiker Unie zal hierdoor in 2019 naar verwachting een groter verlies realiseren dan in 2018.

Op basis van een verwacht tekort in de productie- en consumptiebalans van suiker en een afnemend bietenareaal in de Europese Unie is de verwachting voor de langere termijn dat de suikerprijs zich zal herstellen en daarmee het resultaat. Onze relatieve concurrentiepositie is goed. Door de schaalgrootte van onze fabrieken en de gemiddeld hoge hectareopbrengsten bij onze telers zijn we zeer competitief. Voor Aviko verwachten we een vrijwel gelijkblijvend resultaat. Door de hoge dagprijs van aardappelen in Europa stijgen de verkoopprijzen. Echter, vanwege de verkoop van ons aandeel in de joint venture in China en de tegenvallende aardappeloogst zal de afzet licht dalen.

Voor de andere activiteiten verwachten we een beperkte toename van het resultaat. Voor SVZ verwachten we herstel van het resultaat in 2019 uitgaande van meer normale oogstomstandigheden. Voor Sensus en Duynie verwachten we een lichte toename van het resultaat. Alles opgeteld verwachten we voor Cosun een lager resultaat in 2019, vooral door het lagere suikerresultaat.

Onze financiële uitgangspositie is gezond. Cosun blijft ook het komend jaar investeren in versterking van de marktpositie in de verschillende segmenten. Dit doen we deels door investeringen in autonome groei, waaronder in efficiencyverbeteringen en innovatie, en waar mogelijk door strategische acquisities. We verwachten dat het personeelsbestand stabiel zal blijven.