Innovatie2019-04-25T14:37:23+02:00

Innovatie

R&D-professionals weten elkaar steeds beter te vinden. Cosun wil hen mogelijkheden bieden elkaar te ontmoeten en samen aan de slag te gaan. Met het oog op het belang van R&D voor de toekomst van ons concern, is een innovatiecentrum ontworpen dat is voorzien van alle voor onderzoekers en ontwikkelaars benodigde faciliteiten. Het is gevestigd in het agrofood cluster Nieuw Prinsenland in West-Brabant. De ondernemingen op dit bedrijventerrein zijn veelal actief in de agrofood sector.

Het Cosun innovation center biedt flexwerkplekken voor ruim honderd R&D-professionals en gastvrijheid voor collega’s vanuit andere onderdelen. En onderdak aan activiteiten van Cosun Research & Development, Cosun Innovation, Cosun Biobased Products en het IRS (kennisinstelling voor optimalisatie van de bietenteelt in Nederland) dat een eigen Beetlab tegenover het hoofdgebouw in gebruik heeft.

Het innovation center beschikt over diverse laboratoria (analyse, productontwikkeling, microbiologie en non-food), een compleet geoutilleerde ruimte voor sensorisch onderzoek, twaalf vergaderruimtes en een inpandige proeffabriek. Daarin kan worden geproduceerd op een schaal die groter is dan de mogelijkheden die een laboratorium biedt maar kleiner dan in een ‘echte’ fabriek.

In alle Cosun-onderdelen wordt gewerkt aan innovatie van de eigen producten en processen.
Samen kunnen we vaak nog sneller resultaat boeken. De professionals van R&D bieden ondersteuning binnen heel Cosun op het gebied van kwaliteitsanalyses, applicatieontwikkeling en procesoptimalisatie.

Steeds vaker wordt een beroep op Cosun R&D gedaan om ook innovatieprojecten uit te voeren in nauwe samenwerking met de business. Veel van deze projecten zijn onderdeel van meerjarige innovatieprogramma’s binnen de businessgroepen. Deze ontwikkeling stelt steeds hogere eisen aan de kennis en kunde van de R&D-ers. Deze hooggekwalificeerde professionals hebben een brede oriëntatie en zijn in staat te denken vanuit concepten. Dit vergemakkelijkt de samenwerking met externe kennisinstellingen die verder wordt geïntensiveerd.

De kernactiviteit van Cosun Innovation, en daarmee ook van Cosun Research & Development, is het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe toepassingen van plantaardige grondstoffen. Daarmee draagt dit onderdeel niet alleen bij aan het realiseren van de concerndoelstellingen. Het geeft tevens invulling aan de verduurzaming van processen en producten en draagt bij aan de winstgevendheid van de bedrijfsactiviteiten, juist ook met het oog op de toekomst.

In 2018 zijn keuzes gemaakt om de innovatiekracht van Cosun te versterken. Een ervan is dat Cosun Biobased Products onderdeel is geworden van Suiker Unie. Het innovatieve productenpakket sluit goed aan bij de ambities van Suiker Unie om de suikerbiet optimaal te verwaarden. Betafib, op basis van suikerbietenpulp, is hiervan een voorbeeld. Ook op het gebied van procestechnologie sluit de expertise van Suiker Unie aan bij wat Cosun Biobased Products nodig heeft om de productie te kunnen opschalen en optimaliseren.

De trend naar meer plantaardig eiwit in voeding biedt kansen voor Cosun-bedrijven. Het onderzoek hiernaar vindt op meerdere locaties binnen het concern plaats. Via Cosun Innovation worden kennis en expertise gedeeld, en wordt projectmatig samengewerkt. In het najaar is de Cosun innovation day voor de derde maal georganiseerd. Ruim negentig Cosun-professionals gingen aan de slag rond het thema ‘hoe brengen we innovaties succesvol naar de markt’.