Grondstoffen 20172018-09-17T13:55:39+00:00

Grondstoffen 2017

Ondernemingen die producten van Cosun-bedrijven afnemen, stellen zichzelf ambitieuze doelen ten aanzien van duurzaamheid. Zij kunnen die alleen realiseren als hun leveranciers daaraan bijdragen. Al onze bedrijven zetten zich in om hun aandeel in de verduurzaming van de productieketens te leveren door onderzoek, innovatie, praktijkaanpassingen en kennisdeling. Om de voortgang te monitoren, zijn diverse registratiesystemen en benchmarks ontwikkeld door zowel Cosun als door externe partijen.

Aviko besteedt veel aandacht aan voedselveiligheid en traceerbaarheid, en legt dat vast in de eigen administratiesystemen. Telers die op contract aardappelen telen voor Aviko moeten het voedselveiligheidscertificaat en de teeltregistratie aantoonbaar op orde hebben.
De buitendienstmedewerkers zien erop toe dat de gegevens volledig en tijdig bij Aviko worden aangeleverd. Geen gegevens over voedselveiligheid beschikbaar, dan ook geen aardappelen leveren. Dit is de basis voor verdere verduurzaming en die basis moet solide en betrouwbaar zijn. Aviko kan elke partij volgen, vanaf het perceel tot in de fabriek.

Aviko streeft naar meer opbrengst per hectare en op de kwaliteit van de grondstof. Zo is een nieuw bonus/malus systeem geïntroduceerd dat telers stimuleert om hoogwaardige kwaliteit te leveren.
De belangrijkste voorwaarde voor succes blijft echter de samenwerking met de aardappeltelers. Alle stappen richting verdere verduurzaming worden dan ook genomen in overleg met de Aardappel Telers Commissie (ATC), het adviesplatform van telers van Aviko.

In 2017 heeft Sensus, samen met de telers, hard gewerkt om het rendement van de cichoreiteelt te verbeteren. Doelstelling is 10 ton inuline per hectare cichorei in 2023. 30% van de telers heeft deze opbrengst behaald in oogst 2017.

92% van de telers heeft in 2017 een complete online teeltregistratie gedeeld met Sensus via Dacom. Op deze manier krijgt Sensus inzicht in cruciale keuzes die deze teler maakt. Gecombineerd met de informatie van cichoreimonitor Cimone kan de deelnemende teler aanwijzingen vinden om zijn cichoreiteelt verder te optimaliseren.

In campagne 2017 is ook in het zuidwesten van Nederland een nieuwe cichoreimuis ingezet bij het verladen van de geoogste wortels. Nu wordt overal aanvullend gereinigd bij het opladen op alle locaties. Met zo’n cichoreimuis worden de wortels tijdens het verladen zoveel mogelijk gereinigd voordat ze de vrachtauto ingaan. Hierdoor wordt per oogstseizoen gemiddeld 5% minder tarra (aanhangende aarde) bij de fabriek aangevoerd; dat is de inhoud van zo’n 400 vrachtauto’s per jaar.

In 2017 heeft SVZ het ‘sustainable juice covenant’ ondertekend. Hiermee committeert SVZ zich aan 100% duurzame inkoop van groente en fruit in 2030. De onderneming werkt al jaren intensief samen met telers en ondersteunt hen met het eigen team van agronomisten. Verdere verduurzaming van de teelt vereist immers gezamenlijk inzet om het gestelde doel te bereiken.

SVZ zet in op langetermijncontracten met leveranciers en investeert in hen met advies, begeleiding en training. Ook met andere stakeholders binnen de sector worden initiatieven ontplooid. Zo heeft SVZ, samen met acht voedingsmiddelenbedrijven, aan de basis gestaan van het vooruitstrevende waterproject in Spanje, waar ieder jaar rond de honderd roodfruittelers worden getraind in efficiënte irrigatiemethoden.
Samen met externe kennispartijen wordt onderzoek gedaan naar innovatieve oplossingen om de hele keten op de langere termijn verder te verduurzamen.

Suiker Unie borgt de voedselveiligheid van de grondstof suikerbieten door de teelt volledig te certificeren. Alle telers hebben een voedselveiligheidscertificaat dat periodiek door externe organisaties wordt ge-audit.

Suiker Unie heeft de ambitie de suikeropbrengst per ha te verhogen. Daartoe zijn diverse acties in gang gezet, om de gestelde doelen in 2020 te realiseren. Dit streven is aangeduid met een getal: 1890. Het verwijst naar een suikergehalte van 18% in de bieten en een wortelopbrengst van gemiddeld van 90 ton per ha in Nederland. Het IRS, instituut voor praktijkonderzoek in de bietenteelt, draagt hieraan bij met toegepast onderzoek en deelt zijn kennis met alle suikerbietentelers.

Een belangrijk middel om inzicht in de teelt te krijgen is het Unitip-programma. Klik hier voor het verslag 2017. Met dit programma toont Suiker Unie enerzijds aan intensief bezig te zijn om de teelt te verduurzamen en anderzijds de telers te adviseren hoe men rendementsverbetering in de bietenteelt kan realiseren. In 2017 nam 70% van de telers deel aan dit programma. In 2018 zal dat stijgen naar 100% omdat met ingang van dit jaar deelname verplicht is.

Een van de innovaties om de teelt verder te verbeteren betreft het verstrekken specifieke adviezen per perceel. Het doel is om telers te helpen beter onderbouwde beslissingen te nemen, die bij een specifiek perceel passen. Denk aan rassenkeuze en bemesting, maar ook aan beheersing van bladziekten en bewaaradviezen. Voor de specifieke advisering worden veel Unitip-gegevens gebruikt maar ook data uit openbare bronnen en eigen observaties van percelen en bietenhopen.

Wekelijks informeert Suiker Unie telers over actuele zaken met betrekking tot de bietenteelt en daarnaast over thema’s aan de hand van infographics.