Grondstoffen 20182019-04-30T14:17:13+02:00

Grondstoffen 2018

Ondernemingen die producten van Cosun-bedrijven afnemen, stellen zichzelf ambitieuze doelen ten aanzien van duurzaamheid. Zij kunnen die alleen realiseren als hun leveranciers daaraan bijdragen. Al onze bedrijven zetten zich in om hun aandeel in de verduurzaming van de productieketens te leveren door onderzoek, innovatie, praktijkaanpassingen en kennisdeling. Om de voortgang te monitoren, zijn diverse registratiesystemen en benchmarks ontwikkeld door zowel Cosun als door externe partijen.

Aviko besteedt veel aandacht aan voedselveiligheid en traceerbaarheid, en legt dat vast in de eigen administratiesystemen. Telers die op contract aardappelen telen voor Aviko moeten het voedselveiligheidscertificaat en de teeltregistratie aantoonbaar op orde hebben.
De buitendienstmedewerkers zien erop toe dat de gegevens volledig en tijdig bij Aviko worden aangeleverd. Geen gegevens over voedselveiligheid beschikbaar, dan ook geen aardappelen leveren. Dit is de basis voor verdere verduurzaming en die basis moet solide en betrouwbaar zijn. Aviko kan elke partij volgen, vanaf het perceel tot in de fabriek.

Aviko streeft naar meer opbrengst per hectare en op de kwaliteit van de grondstof. Zo is een nieuw bonus/malus systeem geïntroduceerd dat telers stimuleert om hoogwaardige kwaliteit te leveren.
De belangrijkste voorwaarde voor succes blijft echter de samenwerking met de aardappeltelers. Alle stappen richting verdere verduurzaming worden dan ook genomen in overleg met de Aardappel Telers Commissie (ATC), het adviesplatform van telers van Aviko.

De groeiomstandigheden in 2018 waren uitdagend. Met name de aanhoudende droogte in de zomer en het najaar had gevolgen voor de gerealiseerde opbrengst en kwaliteit van de cichorei. Toch slaagde 26% van de telers erin om aan de doelstelling van 10 ton inuline per hectare cichorei te voldoen. Een knappe prestatie, die ook laat zien dat cichorei een robuuste teelt is, bestand tegen uitdagende weersomstandigheden. Weinig of geen neerslag in combinatie met de vele zon-uren zorgde voor een gemiddeld inulinegetal van 17,2.

Door zowel de droge oogstomstandigheden alsmede de 100% inzet van reinigers bij de verlading van de cichorei (cichoreimuis), kwam het tarrapercentage uit op slechts 7%. De afgelopen vijf jaar was het tarrapercentage nog gemiddeld 12,5%. Per oogstseizoen wordt nu dus gemiddeld 5% minder tarra (aanhangende aarde) bij de fabriek aangevoerd; dat is de inhoud van zo’n 400 vrachtauto’s per jaar.

In 2018 heeft 93% van de telers een complete online teeltregistratie gedeeld met Sensus via Dacom. Door het analyseren van deze teeltdata vindt Sensus samen met de telers weer nieuwe aanwijzingen voor teeltverbeteringen.

In 2017 heeft SVZ het ‘sustainable juice covenant’ ondertekend. Hiermee committeert SVZ zich aan 100% duurzame inkoop van groente en fruit in 2030. De onderneming werkt al jaren intensief samen met telers en ondersteunt hen met het eigen team van agronomisten. In 2017 en 2018 is SVZ door Ecovadis benoemd als best performer in de categorie Food & Beverages.

SVZ zet in op langetermijncontracten met telers en investeert in hen met advies, begeleiding en training. Ieder jaar traint SVZ ongeveer 2000 fruit- en groentetelers in Polen over verantwoordelijk gebruik van pesticiden, bemesting, irrigatie. SVZ heeft zich meerjarig verbonden aan een waterproject nabij de SVZ productielocatie in Spanje. SVZ is zich bewust van de impact die teelt van fruit en groente met zich meebrengt voor watergebruik. Daarom zet SVZ zich in, samen met acht voedingsmiddelenbedrijven en lokale autoriteiten, om jaarlijkse rond de honderd roodfruittelers te trainen in efficiënte irrigatiemethoden.

Suiker Unie borgt de voedselveiligheid van de grondstof suikerbieten door de teelt volledig te certificeren. Alle telers hebben een voedselveiligheidscertificaat dat periodiek door externe organisaties wordt geaudit.

Een belangrijk middel om inzicht in de teelt te krijgen, is het Unitip-programma. Klik hier voor het verslag 2018. Met dit programma toont Suiker Unie enerzijds aan intensief bezig te zijn om de teelt te verduurzamen en anderzijds de telers te adviseren hoe men rendementsverbetering in de bietenteelt kan realiseren. In 2018 is de deelname gestegen naar 100%, omdat met ingang van dit jaar deelname aan Unitip verplicht is.

Suiker Unie heeft de ambitie om de suikeropbrengst per hectare duurzaam te verhogen. Het doel is om in 2025 17 ton suiker van een hectare te halen. Er zijn diverse acties in gang gezet om dit doel te behalen. Deze acties zijn vastgelegd in een strategische programma dat gericht is op het doorontwikkelen van maatwerk teeltadvisering. Eén van de innovaties om de teelt verder te verbeteren betreft het verstrekken van specifieke adviezen per perceel. Het doel is om telers te helpen bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen die bij een specifiek perceel passen. Denk aan rassenkeuze en bemesting, maar ook aan beheersing van bladziekten en bewaaradviezen. Voor de specifieke advisering worden veel Unitip-gegevens gebruikt, maar ook data uit openbare bronnen, sensoren in het veld, satellietwaarnemingen en eigen observaties van percelen en bietenhopen.

Dit Bieten Advies Systeem, kortweg BAS, biedt telers adviezen op het juiste moment en specifiek gericht op het bietenperceel. Het IRS, instituut voor praktijkonderzoek in de bietenteelt, draagt hieraan bij met toegepast onderzoek en deelt zijn kennis met alle suikerbietentelers.

Wekelijks informeert Suiker Unie telers over actuele zaken met betrekking tot de bietenteelt en daarnaast over thema’s aan de hand van infographics.