Kengetallen Milieu 20182019-06-24T10:22:44+02:00

Kengetallen Milieu 2018

Cosun is een schakel in de keten van land tot klant. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een economisch vitale sector, aan voldoende en hoogwaardige voeding, aan nieuwe toepassingen die passen in een duurzame samenleving en onze rol in de lokale gemeenschappen waarbinnen wij actief zijn. Samen met onze leveranciers en afnemers werken wij aan duurzame ontwikkeling. Dat betekent milieuvriendelijk produceren, verantwoorde producten maken en afval zoveel mogelijk beperken. Door de krachten te bundelen kunnen we daarin blijven verbeteren.

Deze figuur toont hoeveel ton CO2 is uitgestoten voor elke ton product die Cosun heeft geproduceerd in de jaren 2014 – 2018.

De samenstelling en kwaliteit van de verwerkte oogsten variëren van jaar tot jaar. Het netto-effect hiervan op het energiegebruik is nauwelijks te beïnvloeden. De energiekosten zijn een fors deel van onze kostprijs.

Onze doelstelling was om, vanaf 2010, gemiddeld minimaal 2% op het totale energiegebruik per jaar te besparen, waardoor ook de CO2-uitstoot per ton product afneemt. De afgelopen jaren is deze doelstelling bijna altijd gerealiseerd. Elke extra besparing vraagt een steeds grotere inspanning. Het is dus wel steeds lastiger geworden om die 2% per jaar te realiseren. Daarnaast verschuift de focus langzaam van energiereductie naar CO2-reductie.

Op basis van het klimaatakkoord van Parijs heeft Cosun uitgesproken te streven naar een reductie van 35% van de CO2-uitstoot in 2030 en in 2050 geheel CO2-emissievrij te opereren. Op basis van het Cosun-brede programma SCO2RE, zullen in de komende jaren voor alle vestigingen roadmaps worden opgesteld om deze doelstelling te realiseren. De energiespecialisten van Cosun R&D ondersteunen dit proces waar nodig.

Bij de drie suikerfabrieken van Suiker Unie zijn biomassa vergistingsinstallaties in bedrijf. Deze zetten organische restanten uit onze productieprocessen om in biogas. Dit doen we als er geen hoogwaardiger toepassing van deze restanten mogelijk is, zoals in veevoer bijvoorbeeld.
Als er meer restmateriaal is dan we zelf kunnen vergisten op de locatie, dan brengen we dat bij voorkeur naar een externe biomassavergister, zodat het toch een nuttige toepassing krijgt in de vorm van duurzame energie en organische meststof. In beide gevallen is er voor ons geen sprake van afval maar van een economische en duurzame toepassing van restmateriaal.

In 2018 is de hoeveelheid plantaardig restmateriaal dat door derden is verwerkt in absolute zin gelijk gebleven, maar per ton eindproduct afgenomen. We hebben dus een groter aandeel af kunnen zetten als veevoer of zelf verwerkt. Onderstaand figuur laat zien hoeveel organisch restmateriaal onze fabrieksterreinen heeft verlaten richting externe biomassavergister of composteerder.

Bio-energie
Suiker Unie maakt groen gas dat wordt gewonnen uit plantaardig restmateriaal, zoals bietenpuntjes, bladresten en een deel van de pulp die vrijkomt bij de verwerking van bieten tot suiker. Dit laatste gebeurt alleen als we de verse perspulp niet als veevoer kunnen afzetten. Het is dan een alternatief voor pulp drogen. Dat kost zoveel energie dat het vanuit milieuoogpunt beter is om er juist energie (in de vorm van biogas) van te maken.

Suiker Unie produceert in drie installaties ruim 35 miljoen m3 groen gas per jaar. Dit gas wordt voor het grootste deel aan het openbare net geleverd. Sinds 2017 wordt tijdens de bietencampagne ook een deel van het biogas in het eigen proces gebruikt. Dit reduceert CO2-emissies en de Carbon Footprint. Financieel gezien is dit de aantrekkelijkste optie. Bijna een derde van de vrachtauto’s van Suiker Unie rijdt op eigen groen gas. Hiermee geven we inhoud aan de zogenaamde ‘green deal’ met de overheid om het transport te verduurzamen. Daarnaast maken ook andere productiebedrijven binnen Cosun al jaren biogas uit proceswater in zogenaamde methaanreactoren. De Aviko-vestiging Steenderen levert proceswater aan een nabijgelegen waterzuivering die er biogas en mineralen (vooral struviet) uit wint. Dit laatste levert tevens een bijdrage aan het sluiten van mineralenkringlopen van plantenvoedingstoffen, zoals fosfaat.

Cosun onderscheidt twee soorten restmateriaal: gescheiden en gemengd afval. Het gescheiden afval wordt afgevoerd en bestaat uit materialen als papier & karton, hout, stenen, kunststoffen & plastic, en chemische stoffen. Wat resteert, wordt aangeduid met gemengd afval.

Per ton product zien we een verdere afname in de hoeveelheid restmateriaal. Het hogere verwerkte volume in het kalenderjaar 2018 heeft een positief effect op de hoeveelheid afval per ton product.

Om het in perspectief te plaatsen: per 1.000 kilo product dat onze fabrieken verlaat, resteert minder dan vier kilo afval waarvan we ons ontdoen. Cosun streeft ernaar om afval zoveel mogelijk te voorkomen en bruikbare restmaterialen zo nuttig mogelijk in te zetten.

Cosun telt ruim dertig productielocaties in binnen- en buitenland. De grootschalige productieprocessen van onze bedrijven leiden soms tot overlast voor de omwonenden. Soms staat een fabriek dicht bij een woonwijk waardoor omwonenden last kunnen hebben van geur of geluid vanuit de productieprocessen. Ook vervoer van grond- en hulpstoffen met vrachtwagens naar onze locaties kan overlast geven voor omwonenden die langs de verkeersroutes in de omgeving van onze fabrieken wonen.

Ten opzichte van 2017 is het aantal klachten helaas sterk gestegen, tot 202 in 2018. De meeste klachten hebben te maken met hinder in de omgeving van de productievestigingen waar ook in voorgaande jaren meldingen zijn gedaan. 16 van de 26 productielocaties (62%) noteerde niet één melding in 2018. Bij vier vestigingen werd 1 klacht geregistreerd, hetgeen betekent dat bijna 200 klachten zich manifesteren bij in totaal 6 vestigingen. De meeste nog altijd bij Aviko Lomm en Suiker Unie Vierverlaten. Dit ondanks de intensieve interactie met omwonenden en inspanningen die gedaan worden om de overlast te beperken binnen de contouren van de vigerende vergunningen.