Kengetallen P&O 20172018-09-17T13:54:29+00:00

Kengetallen P&O 2017

Het succes van Cosun wordt voor een stevig deel bepaald door onze medewerkers. Door goed opgeleide en gemotiveerde mensen die zich elke werkdag weer inzetten om samen een goed product te leveren of daaraan in welke vorm dan ook bijdragen. Als werkgever nemen we verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen dat zij hun werk veilig kunnen doen, dat hun kennis en expertise op peil blijven en dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen.

Met het aanbieden van stage- en leerplekken binnen onze bedrijven en onderzoeksafdelingen bieden we jonge mensen de kans om (werk)-ervaring op te doen. Dit past in onze maatschappelijke rol als groep van innovatieve productiebedrijven en het brengt ons in contact met jong talent dat mogelijk instroomt na het afstuderen.

Cosun telt zo’n 30 productielocaties in binnen- en buitenland. De grootschalige productieprocessen van onze bedrijven leiden soms tot overlast voor de omwonenden. We onderhouden contact met onze buren om zaken vroegtijdig te signaleren en maatregelen te treffen om de ervaren overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wereldwijd werken ruim 4.000 mannen en vrouwen bij Cosun. Niet iedereen werkt fulltime. Om de ontwikkeling in het aantal medewerkers te kunnen meten en volgen, wordt de werkgelegenheid uitgedrukt in voltijdbanen ofwel fte’s. In 2017 vervulden alle medewerkers bij elkaar opgeteld gemiddeld 3.850 voltijdsbanen. Hierin zijn de medewerkers met een tijdelijke aanstelling en uitzendkrachten niet meegeteld.

Verdeling naar regio

Cosun is een Europees concern: rond de 90% van alle medewerkers werkt in Europa.
Aviko is de grootste werkgever binnen het concern, met ruim de helft van alle medewerkers. Daarna komt Suiker Unie met een vijfde van het totaal.

Verdeling naar groep

Cosun zet zich in om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en mogelijkheden om zich verder te bekwamen en ontplooien. Ook een goede werksfeer is van belang voor zowel het welzijn van de medewerkers als hun functioneren.

Veiligheid in de werkomgeving blijft een prioriteit. Over de afgelopen jaren is een dalende trend zichtbaar in het aantal verzuimongevallen. Om deze daling verder te laten doorzetten, blijft Cosun zich inspannen. In het veiligheidsplatform worden praktijkervaringen en verbeteringsmogelijkheden met elkaar gedeeld. Nadere analyse van onveilige situaties, bijna-ongevallen en incidenten is nodig voor aanpassingen in de werkomgeving en in het gedrag van medewerkers.

Het ziekteverzuim stijgt sinds 2013 licht ondanks een (pro)-actief ziekteverzuimbeleid. Het percentage van 4,2 ligt nog ruim een half procent onder het gemiddelde van de industriële sector, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vastgesteld (2016: 4,8%).

Cosun biedt stageplaatsen om jonge mensen relevante werkervaring te laten doen. Ervaren medewerkers treden op als begeleider en coach. Dat kost uiteraard tijd maar levert ook het nodige op. Met jonge mensen komt actuele kennis en extra capaciteit beschikbaar voor Cosun, plus dynamiek in de organisatie.

Verdeling stagiairs

In 2017 heeft Cosun in Nederland 140 jonge mensen een stageplaats of een afstudeerproject aangeboden: 58 studenten van een hbo-instelling of universiteit en 82 op mbo-niveau.