Voorzitter coöperatie en CEO2019-04-23T15:02:37+02:00

Vasthouden aan onze strategie

Zoals verwacht heeft Cosun in 2018 de opgaande lijn van het resultaat in voorgaande jaren niet kunnen vasthouden. Het concernresultaat is fors lager uitgekomen. De dominante factor bleek de internationale suikermarkt waarop zeer lage verkoopprijzen werden genoteerd. Dit teleurstellende resultaat noopt tot extra inspanningen op onze afzetmarkten en tot nog meer kostenbewust ondernemen. Het vormt geen aanleiding om geplande investeringen in efficiencyverbetering en innovatie op te schorten, maar wel tot een extra zorgvuldige afweging qua timing en omvang.

In 2018 werden op de wereldmarkt voor suiker de laagste verkoopprijzen in decennia genoteerd. Dit zette druk op de suikerprijzen in de Europese markt. Campagne 2017 was heel omvangrijk waardoor flinke voorraden binnen de Europese Unie ontstonden. Dit zette vanaf begin 2018 nog extra druk op de verkoopprijzen die gedurende het jaar daalden naar een ongekend laag niveau. Export naar de wereldmarkt kon geen soelaas bieden vanwege de daar bijzonder lage prijzen. Deze samenloop van ongunstige factoren heeft ertoe geleid dat Suiker Unie voor het eerst in de geschiedenis een verlies heeft moeten rapporteren. Het aandeel van Suiker Unie in het concernresultaat is altijd substantieel. Daardoor heeft Cosun in 2018 een flink lager resultaat geboekt dan voorheen.

Cosun is een coöperatie van Nederlandse bietentelers en stelt zich op het standpunt dat de leden een faire prijs voor de geleverde bieten moeten ontvangen. Dat is immers een van de redenen om ooit coöperatieve suikerfabrieken op te richten. Telers willen een faire prijs voor hun bieten ontvangen en Suiker Unie moet over voldoende suiker kunnen beschikken om de klanten te bedienen. Dat is de achtergrond van de gegarandeerde minimumbietenprijs die Cosun leden biedt. Deze is relatief hoog, zeker gezien de huidige verkoopprijzen in Europa. Dat betekent een hoge kostprijs voor Suiker Unie die ze niet kan terugverdienen met de prijzen die in de verkoopcontracten van 2018 zijn afgesloten.

Dirk de Lugt                                             Albert Markusse
Voorzitter raad van beheer                   Voorzitter concerndirectie

2018 is in meerdere opzichten een uitzonderlijk jaar geweest. De weersomstandigheden in Nederland en grote delen van Europa tijdens het groeiseizoen hadden niet alleen hun weerslag op het resultaat van de coöperatie, maar ook op het rendement in het akkerbouwbedrijf zelf. De droogte heeft geleid tot extra kosten, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, of tot fors lagere opbrengsten per hectare, en daarmee voor minder inkomsten voor de teler. Cosun heeft de leden een minimumbietenprijs van EUR 32,50 per ton toegezegd. Het tegenvallende resultaat heeft zich vertaald in een zeer bescheiden ledentoeslag. De bietenprijs 2018 is vastgesteld op EUR 35,59 per ton bieten van gemiddelde kwaliteit en is daarmee substantieel lager dan in de afgelopen jaren.

Aviko heeft een goed financieel resultaat weten te realiseren. Door de langdurige droogte in de zomermaanden kwamen minder aardappelen beschikbaar. Dit had een opdrijvend effect op de inkoopprijzen. De vooruitzichten zijn gunstig omdat de wereldwijde markt voor de afzet van frites met drie tot vier procent per jaar groeit.

De sluiting van de fabriek in Amberger (Duitsland) was onvermijdelijk om de verliezen in die vestiging van Aviko te stoppen. De joint-venture Snow Valley in China is tegen het einde van 2018 beëindigd. De relatie met de Chinese partner bleek onvoldoende solide om de samenwerking voort te zetten.

Aviko onderzoekt andere routes om de activiteiten in en gericht op China voort te zetten. Sensus en SVZ hebben het moeilijk gehad, wat zich vertaalde in minder resultaat dan in het voorafgaande jaar. Beide ondernemingen hebben last van sterker fluctuerende prijzen en druk op de marges.

Duynie Group groeit en laat een stabiel beeld zien qua resultaat. Per saldo moeten we een fors lager resultaat noteren en er rekening mee houden dat, pas nadat de verkoopprijzen op de internationale suikermarkten weer zijn aangetrokken, Cosun een beter resultaat kan laten zien. We mogen vaststellen dat de strategie om onze risico’s te spreiden over meerdere activiteiten zich opnieuw bewijst.

Tegelijkertijd moeten we concluderen dat de teruggang in het suikerresultaat niet kan worden gecompenseerd door het resultaat van al onze andere activiteiten. Ook in 2019 zullen we te maken hebben met lage suikerprijzen die van invloed zijn op de financiële resultaten van Cosun in het lopende boekjaar. Als de omvangrijke suikervoorraden afnemen, zal de druk op de prijzen dat ook doen. Daarnaast hebben weersomstandigheden invloed op de omvang en kwaliteit van de oogsten. We vertrouwen erop dat de markten en daarmee de prijzen weer zullen aantrekken.

Niet alleen oogsten en verkoopprijzen oefenen invloed uit op het resultaat van Cosun. In Nederland speelt het Klimaatakkoord om de economie te vergroenen, vooral door alternatieve energiebronnen te gaan inzetten in plaats van Gronings aardgas. Cosun onderzoekt mogelijkheden om de eigen energievoorziening te verduurzamen en neemt maatregelen om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk verder te verlagen. De Cosun-bedrijven hebben forse stappen gezet op het pad van de energietransitie en zullen daarmee doorgaan. Daarbij moeten we als Nederland wel opletten dat we onszelf niet ‘uit de markt prijzen’ ten opzichte van de omringende landen. Ten aanzien van de Brexit is de situatie nog te ongewis om er iets over te kunnen schrijven, behalve dat de voortdurende onzekerheid over de gevolgen ervan op zich al een remmende factor is.

We zetten ons investeringsprogramma door, ondanks het lagere financiële resultaat in 2018. Het betreft investeringen in efficiency, zoals het nieuwe vrieshuis van Aviko bij de fabriek in Steenderen. Daarnaast gaat het om investeringen met het oog op autonome groei, zoals de fabriek van Duynie Ingredients, waar ingrediënten voor huisdiervoeding worden gemaakt. En investeringen in onderzoek en ontwikkeling met het oog op innovatieve producten en toepassingen voor de langere termijn. Juist vanwege de onzekerheid en volatiliteit in onze belangrijkste markten houden we vast aan onze strategie en de uitvoering daarvan. Als grote akkerbouwcoöperatie in Nederland kennen we onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze leden, medewerkers, klanten en andere partners.