Voorzitter coöperatie en CEO2018-09-17T13:37:50+00:00

Veerkracht Cosun geeft vertrouwen in de toekomst

Cosun heeft een prima financieel resultaat geboekt en is boven dat van 2016 uitgekomen. We zijn trots op al onze medewerkers die deze prestatie hebben weten te realiseren. De vooruitzichten voor 2018 zijn minder rooskleurig; de sterke daling van de suikerprijzen op de wereldmarkt en in Europa in de loop van het verslagjaar zal zich pas echt laten voelen in het resultaat over het boekjaar 2018.

De wereldbevolking groeit, evenals de economie en de welvaart, en daarmee ook de vraag naar voeding. In Europa zien we herstel van de economie waardoor het consumentenvertrouwen toeneemt. Cosun heeft hierop ingespeeld en een hoger resultaat geboekt ten opzichte van 2016.

In het eerste halfjaar 2017 bewogen de suikerprijzen in Europa en op de wereldmarkt zich op een redelijk hoog niveau. In de tweede helft van het jaar zagen we een ongekende prijsdaling. Desondanks heeft onze suikeractiviteit een fors beter resultaat geboekt dan in 2016. De andere activiteiten gezamenlijk hebben eveneens prima gepresteerd: meer volume, meer omzet en meer winst voor incidentele zaken.

Dirk de Lugt                                             Albert Markusse
Voorzitter raad van beheer                   Voorzitter concerndirectie

De wereldmarkt voor suiker heeft een omvang van circa 175 miljoen ton en groeit gemiddeld 1,5% per jaar. Op wereldschaal lag de productie in 2017 zo’n vijf miljoen ton hoger dan de consumptie. Deze scheve verhouding zet druk op de suikerprijzen op de wereldmarkt.

Het afschaffen van de Europese marktordening voor suiker per september 2017 heeft (mede) geleid tot een stevige uitbreiding van het bietenareaal in Europa. In combinatie met gunstige omstandigheden tijdens het groeiseizoen heeft dit een zeer omvangrijke bietenoogst opgeleverd. Daardoor zijn de suikerprijzen ook binnen de Europese Unie fors onder druk gekomen.

Cosun heeft zich voorbereid op de omstandigheden na de marktordening, onder meer door het openen van verkoopkantoren in gebieden zoals Zuid-Europa waar minder suiker wordt geproduceerd dan geconsumeerd en door die markten mede te bedienen met geïmporteerde rietsuiker. Nu we daar voet aan de grond hebben, gaan we meer bieten verwerken en vervangen de rietsuiker door bietsuiker. Daartoe is de verwerkingscapaciteit van de suikerfabrieken uitgebreid.

Door het wegvallen van de Europese suikermarktordening is de markt dynamischer geworden, net zoals die voor onder andere aardappelen en graan. De recordsuikerproductie in Europa en de rest van de wereld heeft geleid tot zeer lage verkoopprijzen voor suiker.

Wij gaan ervan uit dat het evenwicht tussen de productie en consumptie van suiker op zowel Europees als wereldniveau zal herstellen, en dat zich dit zal vertalen in betere verkoopprijzen. Tegelijkertijd weten we dat de suikerprijzen volatiel zullen blijven en dat bewegingen op de wereldsuikermarkt zich harder zullen laten voelen dan voorheen.

Ondanks de forse daling van de internationale suikerprijzen heeft Cosun zich goed weten te handhaven door sterk op kostprijs te blijven sturen, dankzij suikerverkoopcontracten die al in 2016 waren afgesloten en door de bijdrage van de niet-suikeractiviteiten aan het totaalresultaat. Het grootste deel van de groei ten opzichte van voorafgaand jaar komt overigens wel uit onze suikeractiviteit. Alles opgeteld was 2017 een goed jaar voor Cosun.

Het resultaat is deels geïnvesteerd in productiefaciliteiten. De suikerfabrieken zijn opgeschaald, de capaciteit van de aardappelverwerking in Europa en China is uitgebreid en over de hele linie zijn onze fabrieken gemoderniseerd.

Er is ook geïnvesteerd in energiebesparing en procesinnovatie alsmede in onderzoek en ontwikkeling gericht op optimalisatie van bestaande producten. In Dinteloord is een compleet nieuw innovatiecentrum gebouwd en in gebruik genomen.

Overheidsmaatregelen laten zich gelden in zowel de landbouw als de industrie. Denk aan regelgeving rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en voor het behoud van biodiversiteit. Cosun signaleert dat er niet op alle terreinen sprake is van een gelijk speelveld in Europa. Een goed voorbeeld daarvan zijn de toeslagen voor de bietenteelt die in andere landen gebruikelijk zijn maar niet in Nederland.

Het klimaatakkoord van Parijs wordt vertaald in regeringsbeleid. We kunnen rekenen op ambitieuze energiebesparingsdoelstellingen die forse impact zullen hebben op onze activiteiten. Cosun wil verantwoordelijkheid nemen door een extra steentje bij te dragen. Wij zullen ons daarom niet alleen inzetten om ons aandeel te leveren, maar ook kansen pakken die ontwikkelingen in de ‘groene’ chemie kunnen gaan bieden.

Per 1 juni 2017 is Robert Smith teruggetreden als CEO van Cosun. We zijn Robert zeer erkentelijk voor zijn inzet en de onder zijn leiding behaalde resultaten in de afgelopen jaren. Hij is opgevolgd door Albert Markusse die tot dan algemeen directeur van Suiker Unie was. Albert Markusse is opgevolgd door Paul Mesters.

2018 wordt een moeilijk jaar voor Cosun. De internationale suikerprijzen zijn historisch laag en de verwachting is dat dit nog wel even zal aanhouden. Dit zet de winstgevendheid van onze suikeractiviteit, en daarmee die van Cosun, flink onder druk.

De strategie om niet alleen in de suikerproductie actief te zijn en onze basis te verbreden met het verwerken van andere plantaardige grondstoffen, blijkt een goede te zijn. Het rendement van deze activiteiten zal naar verwachting in lijn zijn met 2017 en daarmee bijdragen aan het concernresultaat. Ondanks de verwachting dat dit resultaat lager zal uitvallen in 2018, zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.